Τεχνολογία και έρευνα & ανάπτυξη

Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση και εξέλιξη των προϊόντων, καθώς και τη βελτίωση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, η Χαλκόρ επενδύει σημαντικά στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία αποτελεί πάγια δέσμευση της Χαλκόρ, βελτιώνοντας διαρκώς την ποιοτική και οικονομική ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που η εταιρία προσφέρει στους πελάτες της ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τους. Μάλιστα η Χαλκόρ έχει κατοχυρώσει σημαντικές διεθνείς πατέντες, θέτοντας νέα δεδομένα στην επεξεργασία και παραγωγή προϊόντων χαλκού.

Παράλληλα, η Χαλκόρ συμμετέχει και συνεργάζεται με το ΕΛΚΕΜΕ - Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων, που έχει ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια της εταιρίας για διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας και εισαγωγή καινοτομιών. Σε συνεργασία με τις επιμέρους παραγωγικές μονάδες της Χαλκόρ αναπτύσσονται καινοτόμα προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες, συμβάλλοντας έτσι στην ανταγωνιστικότητα της.

Τέλος, η Χαλκόρ αποτελεί ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει στην εκπόνηση προγραμμάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), είτε με τη μορφή διάθεσης υλικού και χώρου για την πραγματοποίηση σεμιναρίων, είτε  μέσω χρηματοδότησης για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του  Ε.Ι.Α.Χ. – που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Χαλκού - η εταιρία συμμετέχει ενεργά σε σημαντικές έρευνες σχετικά με την  επίδραση του χαλκού  στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

  • Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Εφαρμογές
  • Χαλκός & Υγεία