Σημαντικά θέματα

Η ΧΑΛΚΟΡ προκειμένου να εντοπίσει και να προτεραιοποιήσει τα σημαντικότερα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας που σχετίζονται με τη λειτουργία της, ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία ανάλυσης (materiality analysis) και καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (“materiality” – «ουσιαστικότητα» ή «σημαντικότητα»).
 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται, τα βασικά κριτήρια για τη διαμόρφωση και προτεραιοποίηση των θεμάτων είναι η συμπερίληψη της γνώμης των συμμετόχων και ο βαθμός κινδύνου που σχετίζεται με κάθε θέμα.
 
  
 
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ετησίως, ώστε να αποτυπώνονται οι μεταβολές και να ενσωματώνονται οι οποιεσδήποτε νέες τάσεις (Αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθεί η ΧΑΛΚΟΡ περιγράφεται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012 σελ. 40-41).
 
Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η προτεραιοποίηση των σημαντικών θεμάτων της ΧΑΛΚΟΡ, όπως προέκυψε από τη σχετική αναθεωρημένη διαδικασία που εφαρμόστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες GRI-G4.
 
  
 
  
 
Η ΧΑΛΚΟΡ αξιοποιεί τα αποτελέσματα της προτεραιοποίησης των σημαντικών θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης προκειμένου να σχεδιάσει ενέργειες και να θέσει στόχους, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης.
 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία