Επικοινωνία με τους Συμμετόχους

Η επικοινωνία και συνεργασία με τους συμμετόχους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΧΑΛΚΟΡ. Ο διάλογος με τους συμμετόχους και η ανταλλαγή απόψεων αποτελεί βασικό στοιχείο αλλά και προϋπόθεση για τη στρατηγική διαχείριση των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΧΑΛΚΟΡ. 
 
H ΧΑΛΚΟΡ αναγνωρίζει τη σημασία του διαλόγου με τις διάφορες ομάδες συμμετόχων (οι οποίες αποτελούνται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επηρεάζονται ή επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη λειτουργία της) με τις οποίες συνδέεται. Για τον καθορισμό των ομάδων συμμετόχων της ΧΑΛΚΟΡ, υλοποιήθηκε εσωτερικά συγκεκριμένη διαδικασία (διαβούλευση μεταξύ των στελεχών της Ομάδας ΕΚΕ και προτεραιοποίηση των συμμετόχων). Μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης των συμμετόχων που πραγματοποιήθηκε, οι κύριες ομάδες συμμετόχων της ΧΑΛΚΟΡ που προέκυψαν είναι:   
 
 
 
Σχέση – Πλαίσιο Αλληλεπίδρασης με τους άμεσους – βασικούς Συμμετόχους
 
 
Η επικοινωνία με τους συμμετόχους έχει ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό σημαντικών θεμάτων που απασχολούν την κάθε ομάδα. Η ΧΑΛΚΟΡ καταγράφει τα θέματα αυτά και σχεδιάζει τις ενέργειές με σκοπό τη βέλτιστη ανταπόκριση και τη συνεχή βελτίωσή της στους επιμέρους τομείς. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια θέματα που αφορούν τους συμμετόχους, έτσι όπως έχουν καταγραφεί μέσα από την επικοινωνία της μαζί τους, καθώς και η ανταπόκριση/ δράσεις της ΧΑΛΚΟΡ.
 
 
 
Τα κύρια θέματα διαλόγου με την κάθε ομάδα συμμετόχων αποτελούν σημεία στα οποία η ΧΑΛΚΟΡ εντείνει τις ενέργειές της, με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσής της. Η ετήσια δημοσίευση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελεί για την Εταιρία δέσμευση, καθώς και μια πρωτοβουλία διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των συμμετόχων της για τις δράσεις κα ενέργειες που πραγματοποιεί, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στα σημαντικά θέματα και στις προσδοκίες των συμμετόχων της.
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία