Υγεία & Ασφάλεια

Η ΧΑΛΚΟΡ αποδεικνύει τη δέσμευσή της για τη διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) που εφαρμόζει. Η συνεχόμενη προσπάθεια για βελτίωση των επιδόσεων της ΧΑΛΚΟΡ στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας επιτυγχάνεται μέσω της ουσιαστικής εφαρμογής του Συστήματος, των επενδυτικών έργων και προγραμμάτων που υλοποιούνται, καθώς και μέσω της συμβολής και συμμετοχής όλων των εργαζομένων με την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν όσον αφορά στα συναφή θέματα. Διαρκής στόχος για μας, παραμένει ο «μηδενισμός των ατυχημάτων».
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζει η  ΧΑΛΚΟΡ:
  • στηρίζεται στην πρόληψη
  • στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
  • καλύπτει (πεδίο εφαρμογής) όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ (εργοστάσιο Σωλήνων Χαλκού, εργοστάσιο Ανακύκλωσης-Χύτευσης)
  • είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου OHSAS 18001:2007
 
 
 
 
Παράλληλα, με στόχο πάντα τη συνεχή βελτίωση στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, η ΧΑΛΚΟΡ σε ετήσια βάση πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις. Οι ετήσιες ανάγκες για την Υγεία και την Ασφάλεια αξιολογούνται, ιεραρχούνται και υλοποιούνται αντίστοιχες ενέργειες σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται από τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας της Εταιρίας και εγκρίνονται από τη Διοίκηση της ΧΑΛΚΟΡ.
 

Προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας

Η μέριμνα της ΧΑΛΚΟΡ για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων της, είναι διαρκής. Σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται μια σειρά από δράσεις και προγράμματα, με σκοπό την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των ανθρώπων της ΧΑΛΚΟΡ. 
 
 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία