Αξιολόγηση εργαζομένων

Η εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού επιδρά θετικά στην οργάνωση της ΧΑΛΚΟΡ, επιβραβεύοντας την καλή επαγγελματική απόδοση των εργαζομένων και ενθαρρύνοντας την προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης. 
 
Το Σύστημα Αξιολόγησης της επαγγελματικής απόδοσης προσωπικού που εφαρμόζεται στη ΧΑΛΚΟΡ:
  • υποστηρίζει την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της αξιολόγησης
  • αποτελείται από διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη τη θέση, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εργασίας του κάθε εργαζομένου
  • εφαρμόζεται στο σύνολο των στελεχών και υπαλλήλων της Εταιρίας ενώ ανάλογο ειδικό σύστημα εφαρμόζεται και στο εργατικό προσωπικό 
  • πραγματοποιείται μέσω διαδικασιών που βασίζονται στο διάλογο, στη συνεργασία και στη συμμετοχή. 
 
Ο κάθε αξιολογούμενος, όχι μόνο λαμβάνει γνώση της αξιολόγησής του, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτήν, ανταλλάσσοντας απόψεις και εντοπίζοντας, κατά τη διάρκεια ιδιαίτερης συνάντησης με τον προϊστάμενό του, τα δυνατά – αδύνατα σημεία της απόδοσής του, όπως επίσης και τον τρόπο βελτίωσης και κάλυψης των εκπαιδευτικών του αναγκών. 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία