Διαχείριση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος

Αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση είναι η μέτρηση και η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΧΑΛΚΟΡ. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορίζονται και ως το "αποτύπωμα" της ΧΑΛΚΟΡ στο περιβάλλον, από την κατανάλωση φυσικών πόρων, την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, τη διάθεση/ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων κ.ά.

 

Οι κύριες κατηγορίες, στη βάση των οποίων η ΧΑΛΚΟΡ έχει οργανώσει την περιβαλλοντική της διαχείριση, είναι οι εξής:

  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία