Περιβαλλοντική πολιτική

Η προστασία του περιβάλλοντος στη ΧΑΛΚΟΡ είναι αποτέλεσμα δέσμευσης της Διοίκησης και υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία έχει θεσπίσει συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Πολιτική και δεσμεύεται για την εφαρμογή της μέσω του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004) που εφαρμόζει σε όλες τις παραγωγικές της μονάδες.
 
«Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. δεσμεύεται ότι η επιχειρηματική ανάπτυξή της είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη και δεν θα διακυβεύει την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο των επερχόμενων γενεών. Δεσμεύεται επίσης για συνεχή βελτίωση, πρόληψη της ρύπανσης, καθώς και συμμόρφωση με λοιπές απαιτήσεις πέραν των νομικών, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα. Έμπρακτη απόδειξη αυτής της δέσμευσης είναι η λειτουργία της Εταιρίας σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας και απόλυτης συμμόρφωσης με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, η αυτοδέσμευσή της για επενδύσεις που θα ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, καθώς και οι πολιτικές, τα συστήματα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για περιβαλλοντικά υπεύθυνη Βιώσιμη Ανάπτυξη.»
 

Περιβαλλοντικές Αρχές 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της ΧΑΛΚΟΡ στηρίζεται στις ακόλουθες περιβαλλοντικές αρχές:
  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και τήρηση πάντα των ορίων εκπομπών των περιβαλλοντικών αδειών των εγκαταστάσεων της Εταιρίας.
  • Υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρίας, έχοντας πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λήψη κατάλληλων μέτρων ελαχιστοποίησης αυτών.
  • Συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρίες σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση, διάθεση) και οι οποίες ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της ΧΑΛΚΟΡ και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς της.
  • Διαφάνεια, μέσω της συμμετοχής της Εταιρίας σε ανοιχτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλους τους εταίρους της, κρατικούς ή μη κρατικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, με τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της.
  • Εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Εταιρίας σε περιβαλλοντικά θέματα με στόχο την ενεργό συμμετοχή του σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Εταιρίας, να εφαρμόζεται πλήρως η κείμενη νομοθεσία και να μειώνεται το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία