Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η προστασία του περιβάλλοντος στη ΧΑΛΚΟΡ είναι αποτέλεσμα δέσμευσης της Διοίκησης και υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, η ΧΑΛΚΟΡ έχει θεσπίσει συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Πολιτική και δεσμεύεται για την εφαρμογή της μέσω του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004) που εφαρμόζει σε όλες τις παραγωγικές της μονάδες.

Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων της ΧΑΛΚΟΡ στον τομέα αυτό, επιτυγχάνεται μέσω της ουσιαστικής εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, των επενδυτικών έργων και προγραμμάτων που υλοποιούνται. Για την παρακολούθηση της πορείας των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, καθώς και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η ΧΑΛΚΟΡ διαθέτει ειδικό Τμήμα Περιβάλλοντος, στελεχωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η διοίκηση ενημερώνεται για όλα τα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και παρακολουθεί την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

 
Η αναγνώριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντική επιβάρυνση αποσκοπεί στον προγραμματισμό, την ορθή διαχείριση, την παρακολούθηση αλλά και την πρόληψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για να είναι η Εταιρία σε θέση να διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά της θέματα, έχει καθιερώσει ένα σύστημα καταγραφής όλων των παραγόντων με δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 

Πρόγραμμα παρακολούθησης 

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης των παραγόμενων επεξεργασμένων υδατικών αποβλήτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών, καθώς και του θορύβου. Για τις μετρήσεις / αναλύσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων ακολουθούνται πρότυπες ή διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι. Τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης καταγράφονται επιμελώς και είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας οποτεδήποτε απαιτηθούν.
 

Έλεγχος και συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις

Βασική αρχή της ΧΑΛΚΟΡ είναι η πλήρης συμμόρφωση με την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Σε συνεχή βάση πραγματοποιούνται περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων ελέγχεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, καθώς και η τήρηση των διαδικασιών και περιβαλλοντικών μέτρων της Εταιρίας. Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων αυτών, παρουσιάζονται στη Διοίκηση της ΧΑΛΚΟΡ και εφόσον απαιτείται λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα. 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία