Διαχείριση αέριων εκπομπών

Η ΧΑΛΚΟΡ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας προς αυτή την κατεύθυνση. Σε συνεχή βάση, καταβάλλει προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη λειτουργία της, λαμβάνοντας μία σειρά από μέτρα, όπως:
  • χρήση καυσίμων με χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά αποδιδόμενη ενέργεια, όπως το φυσικό αέριο
  • συχνή και κατάλληλη συντήρηση και ρύθμιση του εξοπλισμού, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη καύση του καυσίμου και κατ’ επέκταση να εκπέμπονται οι ελάχιστοι ατμοσφαιρικοί ρύποι

 

 

Εκπομπές από Μεταφορές

Τόσο η φύση της δραστηριότητας της ΧΑΛΚΟΡ όσο και οι θέσεις των μονάδων παραγωγής της προϋποθέτουν μετακινήσεις του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και μετακινήσεις πρώτων υλών και προϊόντων από και προς τις μονάδες παραγωγής. Η ΧΑΛΚΟΡ επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των μεταφορών αυτών, στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα. Προς αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
  • εγκατάσταση και χρήση συστημάτων τηλεδιασκέψεων (teleconference) για τις ανάγκες επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες στο εξωτερικό
  • μεταφορά προσωπικού με εταιρικά λεωφορεία
  • απασχόληση προσωπικού από την τοπική κοινωνία.

 

  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία