Διαχείριση αποβλήτων

Η ΧΑΛΚΟΡ εφαρμόζει πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραγωγικών διαδικασιών, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της περιβαλλοντικής της επίδοσης, η ΧΑΛΚΟΡ αποσκοπεί στην υπέρβαση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, με σκοπό τη βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος.
 
Εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων, στόχος της οποίας είναι η μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων, ενώ στη συνέχεια εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές (best practice) σχετικά με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση. Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων που παράγονται οδηγείται προς ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση.  Ένα μικρό μόνο μέρος των αποβλήτων οδηγείται προς διάθεση σε ΧΥΤΑ, ελαχιστοποιώντας την επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον. 
 
Η ΧΑΛΚΟΡ με σκοπό την κατάλληλη διαχείριση των υδατικών αποβλήτων που προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωγής, διαθέτει Συστήματα Επεξεργασίας Υδατικών Βιομηχανικών Αποβλήτων. Συγκεκριμένα, λειτουργούν τρεις μονάδες επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων, στις οποίες κατά περίπτωση πραγματοποιείται πρωτοβάθμια επεξεργασία (καθίζηση και εξελαίωση – φυσική επεξεργασία) ή και χημική επεξεργασία (π.χ. ρύθμιση pH). Με τις υποδομές αυτές αλλά και την επιμελή λειτουργία και συντήρησή τους, διασφαλίζεται ότι τα υδατικά απόβλητα που εξέρχονται των εγκαταστάσεων πληρούν τις προδιαγραφές των διατάξεων που διέπουν τη διάθεσή τους στον υδάτινο αποδέκτη.
 
Επιπλέον, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, στη ΧΑΛΚΟΡ παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση οι περιβαλλοντικές παράμετροι των επεξεργασμένων αποβλήτων (όπως pH, BOD5, COD, ολικά αιωρούμενα στερεά, λίπη και έλαια - υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα, θερμοκρασία κλπ.).
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία