Έρευνα και Ανάπτυξη

Η ΧΑΛΚΟΡ εστιάζει ιδιαίτερα στην έρευνα προκειμένου να αναπτύσσονται καινοτόμα προϊόντα νέας τεχνολογίας υιοθετώντας μια προσέγγιση συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης, σε συνδυασμό με την κάλυψη κάθε ανάγκης των πελατών της. 
 
Παράλληλα και σε συνδυασμό με το συνεχές επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε ετήσια βάση για τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, η ΧΑΛΚΟΡ στοχεύει αφενός στον έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και αφετέρου στην ανάπτυξη νέων προϊόντων/εφαρμογών.
 
“Έχοντας ως προτεραιότητα τον πελάτη, κάθε συνεργασία μας χαρακτηρίζεται από συνέπεια, σεβασμό και ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.”
 
“Επενδύουμε συστηματικά σε έρευνα και τεχνολογία, με στόχο πάντα την καινοτομία και τη δημιουργία προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας.”
 
   

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των πελατών και της συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης, η ΧΑΛΚΟΡ προχώρησε στην εγκατάσταση μιας νέας και καινοτόμας πλατφόρμας /εργαστηρίου δοκιμών θερμικής απόδοσης σωλήνων με εσωτερικές ραβδώσεις (IGT – Inner Grooved Tubes). Η πλατφόρμα δοκιμών θερμικής απόδοσης επιτρέπει την μέτρηση του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας σωλήνων που προορίζονται για εναλλάκτες θερμότητας. Ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας μετριέται για ψυκτικά ρευστά τύπου HFC (R410A, R134A, κ.α.) σε λειτουργία συμπύκνωσης και εξάτμισης. Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα μέτρησης και της πτώσης πίεσης λόγω τριβών.
 
Σκοπός της πλατφόρμας αυτής είναι:
  • Η μέτρηση/αξιολόγηση των διαφορετικών θερμικών επιδόσεων διαφόρων σχεδίων/μορφωμάτων σωλήνων με εσωτερικές ραβδώσεις
  • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε κατασκευαστές εναλλακτών θερμότητας (κλιματιστικών μονάδων)
  • Η ανάπτυξη σχεδίων σωλήνων με εσωτερικές ραβδώσεις για “tailor-made” εφαρμογές, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προδιαγραφές του κάθε πελάτη.
 
Με τον τρόπο αυτό, η ΧΑΛΚΟΡ είναι πλέον σε θέση να:
  • Κατανοεί με ακρίβεια τις βασικές αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά των εναλλακτών θερμότητας αναλόγως των διαφορετικών σχεδιαστικών μοτίβων στις εσωτερικές ραβδώσεις των σωλήνων
  • Να συσχετίζει τις λειτουργικές συνθήκες των εναλλακτών θερμότητας με τις αντίστοιχες στο εργαστήριο
  • Να προσαρμόζει το σχεδιασμό των εσωτερικών ραβδώσεων του σωλήνα, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι επίδοσης που θέτει ο εκάστοτε κατασκευαστής για τον υπό-σχεδιασμό εναλλάκτη θερμότητας.
 
Τα οφέλη από αυτή την εγκατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τη ΧΑΛΚΟΡ όσο και για τους πελάτες της, δεδομένης της νέας γκάμας υπηρεσιών που θα μπορεί πλέον να τους προσφέρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον με την νέα αυτή πλατφόρμα, οι δοκιμές που πραγματοποιούνται, έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των σωλήνων, με ιδιαίτερα θετικά για το περιβάλλον αποτελέσματα. Η χρήση σωλήνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων εναλλακτών ενέργειας, με τελικό όφελος την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς λιγότερους αέριους ρύπους στην ατμόσφαιρα.
 
Με στόχο πάντα την έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο χώρο του χαλκού, τη βελτίωση των προϊόντων και την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων, η ΧΑΛΚΟΡ συμμετέχει και συνεργάζεται με το ΕΛΚΕΜΕ, Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων. Επιπρόσθετα η Εταιρία αποτελεί ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει στη εκπόνηση προγραμμάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), είτε με τη μορφή διάθεσης υλικού και χώρου για την πραγματοποίηση σεμιναρίων είτε μέσω χρηματοδότησης για την υλοποίηση κάποιων συγκεκριμένων προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα.
 
 
 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία