Ποιότητα προϊόντων

Η ΧΑΛΚΟΡ κατέχει σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, λόγω της
υψηλής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της.
 
Για τη ΧΑΛΚΟΡ η ποιότητα των προϊόντων της αποτελεί στρατηγική επιλογή, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θέμα επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Η ΧΑΛΚΟΡ εστιάζει ιδιαίτερα στην ποιότητα των προϊόντων που παράγει, για το λόγο αυτό εφαρμόζει ένα άριστα οργανωμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης Βιομηχανίας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008. Σε όλα τα στάδια παραγωγής πραγματοποιείται αυστηρός και ενδελεχής έλεγχος, από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, με στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων. Οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει η Εταιρία επιβεβαιώνονται, τόσο με συχνές επιθεωρήσεις από τους πελάτες, όσο και με επιθεωρήσεις από ανεξάρτητους Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης.
 
 
Η ΧΑΛΚΟΡ διενεργεί συνεχείς ελέγχους, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα κριτήρια απόδοσης, όπως αυτά καθορίζονται από τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων, τις προδιαγραφές της παραγγελίας καθώς και αυτές των πελατών.
 
Η ΧΑΛΚΟΡ ελέγχει συστηματικά την αλληλεπίδραση των προϊόντων της με την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται σε σημαντικές εφαρμογές, όπως οι σωλήνες ύδρευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι φυσικές ιδιότητες του χαλκού  συντελούν στην προστασία της υγείας των τελικών χρηστών, καθώς διαθέτουν σημαντικές αντιμικροβιακές ιδιότητες.
 
Όλα τα προϊόντα της ΧΑΛΚΟΡ συνοδεύονται από σήματα ποιότητας, πιστοποιώντας την τήρηση υψηλών προδιαγραφών. Η ΧΑΛΚΟΡ, μεταξύ άλλων πέτυχε την επέκταση των σημάτων ποιότητας των προϊόντων της από Τσεχία (SZU), Ολλανδία (ΑΤΑ) και VIK (Κροατία) για σωλήνες στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, γεγονός που αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την προώθηση των προϊόντων της στις αγορές αυτές.
 
 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία