Υπευθυνότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Για τη ΧΑΛΚΟΡ οι προμηθευτές της αποτελούν βασικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες, καθώς η ποιότητα των υλών και υλικών που προμηθεύεται σχετίζεται άμεσα με τα προϊόντα της. Η διαχείριση των προμηθευτών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης της ΧΑΛΚΟΡ και για το λόγο αυτό εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες διαχειρίζεται τις προμήθειές της.

Αξιολόγηση και Επιλογή Προμηθευτών

Για τη διενέργεια των προμηθειών:
  • ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών και της ποιότητας των προμηθειών καθώς και του τελικού προϊόντος
  • εφαρμόζονται πολιτικές ελέγχου των προδιαγραφών των υλικών που αναθέτει και παραλαμβάνει, ενώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης κοινοποιεί στους προμηθευτές της τα αποτελέσματα με την μορφή παραπόνου, αναμένοντας σχετική βελτίωση
  • συμμετέχει (κατά περίπτωση) σε δοκιμαστικές παραγωγές στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών και αξιολογεί τα αποτελέσματα.

Προμηθευτές και Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η ΧΑΛΚΟΡ έχει ξεκινήσει την προώθηση των πρακτικών εταιρικής υπευθυνότητας στην προμηθευτική της αλυσίδα. Στο πλαίσιο αυτό, η τήρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 (ή οποιοδήποτε άλλο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης) λαμβάνεται υπόψη θετικά στη συνολική αξιολόγησή τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί και αναγκαίο κριτήριο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη διαδικασία παραγγελίας προμήθειας συγκεκριμένων υλών απαιτείται η πιστοποίηση συμμόρφωσης με τον κανονισμό REACH και η αποστολή των αντίστοιχων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). 
 

Μεριμνώντας για την Υγεία και Ασφάλεια των Συνεργατών

Η μέριμνα της ΧΑΛΚΟΡ για την Υγεία και Ασφάλεια, δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους της, αλλά αφορά και τους συνεργάτες της. Ειδικότερα, οι κανόνες Ασφαλείας που εφαρμόζονται από τους εργαζόμενους είναι υποχρεωτικοί και για τους εργολάβους, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιο έργο στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της συνεργασίας με τον κάθε εργολάβο, είναι η συμπλήρωση και υπογραφή ειδικού εντύπου από μέρους του εργολάβου, σύμφωνα με το οποίο δεσμεύεται ότι:
  • το ανθρώπινο δυναμικό του είναι ασφαλισμένο στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία (πραγματοποιούνται σχετικοί έλεγχοι από την Εταιρία)
  • λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία και αντιστοιχούν στη φύση του συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνει
  • τηρεί όλα όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΧΑΛΚΟΡ αναφορικά με την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.
 

Ενισχύοντας τους Τοπικούς Προμηθευτές

Η ΧΑΛΚΟΡ βρίσκεται πάντα το πλευρό της τοπικής κοινωνίας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς σε όλα τα επίπεδα στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογεί θετικά την εντοπιότητα ενός πιθανού προμηθευτή και στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό συνεργάζεται με προμηθευτές και εργολάβους τοπικής εμβέλειας (ευρύτερη περιοχή Ευβοίας και Βοιωτίας). 
 

Προμήθεια Ανακυκλώσιμων Υλικών (σκραπ)

Η ΧΑΛΚΟΡ συνδυάζοντας την οικονομική αποτελεσματικότητα με την περιβαλλοντική προστασία (μείωση αδρανών αποβλήτων) και την προστασία των φυσικών πόρων (μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών), χρησιμοποιεί ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες διαφόρων χρησιμοποιημένων μετάλλων (σκραπ) ως πρώτες ύλες. Με τον τρόπο αυτό η ΧΑΛΚΟΡ αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο ανακυκλωτή χαλκού, ψευδάργυρου και κραμάτων τους στην Ελλάδα. 

 

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

 

  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία