Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΧΑΛΚΟΡ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. διαιρείται σε 101.279.627 ανώνυμες μετοχές και κάθε μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου.