Πολιτική ΕΚΕ

Η ΧΑΛΚΟΡ μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικής της δραστηριότητας, παράγει αξία για τους ανθρώπους της, τους πελάτες, τους προμηθευτές, την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, ενώ φροντίζει να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η ΧΑΛΚΟΡ σταθερά προσανατολισμένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική ευημερία, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή) αποτελεί έναν υπεύθυνο και ενεργό επιχειρηματικό εταίρο με θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η  ΧΑΛΚΟΡ έχει ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, αναγνωρίζοντας πως η μακρόχρονη ανάπτυξή τους και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η μέριμνα για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΧΑΛΚΟΡ.
 
Η Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΧΑΛΚΟΡ είναι σε συμφωνία με τις Αξίες της Εταιρίας, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία και καθορίζεται από τη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για τα ακόλουθα:
 
 • την εφαρμογή της Πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας.
 • την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η ΧΑΛΚΟΡ.
 • τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Η ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους, συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
 • την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της.
 • την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
 • την ανοικτή επικοινωνία, με καθεστώς διαφάνειας για τους συμμετόχους της Εταιρίας.
 • τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, με σκοπό τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της Εταιρίας στο φυσικό περιβάλλον.
 • τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους.
 
Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων ακόμα και πέρα από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η ΧΑΛΚΟΡ σε εθελοντική βάση και με υπευθυνότητα σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΧΑΛΚΟΡ:
 

1.

Οικονομική Ανάπτυξη  και Εταιρική Διακυβέρνηση

:

Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.

2.

Αγορά

:

Η Εταιρία στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών και επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα απαιτείται υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες της Εταιρίας.

3.

Ανθρώπινο Δυναμικό - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

 

:

Η Εταιρία σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση. Παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Λαμβάνει συνεχώς προληπτικά μέτρα και υλοποιεί  πρόγραμμα επενδύσεων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

4.

Περιβάλλον

 

:

Η Εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης και πραγματοποιεί συστηματικές ενέργειες  προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές της επιπτώσεις. Η Εταιρία με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζει ποικίλα προγράμματα για τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης των μετάλλων, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη διαχείριση των απορριπτόμενων υλικών της.  

5.

Τοπική Κοινωνία

:

Η Εταιρία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής πρόνοιας και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.

 
Για όλα τα παραπάνω κύρια θέματα που αφορούν την ΧΑΛΚΟΡ, θέτουμε επιμέρους στόχους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους οποίους αξιολογούμε σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητα τους και τους αναθεωρούμε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 
Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης της ΧΑΛΚΟΡ στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την ενημέρωση όλων των συμμετόχων.
 
Οι απόψεις των συμμετόχων λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια Ανασκόπηση της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

 

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • Όμιλος
 • Χαλκόρ Παγκοσμίως
 • Χαλκός & Υγεία