Δομή για την ΕΚΕ

Η ΧΑΛΚΟΡ, με σκοπό τη βέλτιστη και ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας σε κάθε δραστηριότητα της Εταιρίας, έχει δημιουργήσει από το 2009 την Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η ομάδα αυτή:
  • απαρτίζεται από στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας και συντονίζεται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση 
  • πραγματοποιεί ανασκόπηση της προόδου των εταιρικών στόχων εταιρικής υπευθυνότητας
  • εξετάζει σε μηνιαία βάση τα ζητήματα που προκύπτουν και σχεδιάζει σχετικές δράσεις.
 
Η Γενική Διεύθυνση της ΧΑΛΚΟΡ μεταβιβάζει όλα τα θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μέσω των τριμηνιαίων αναφορών, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και επιτυγχάνοντας αποδοτικότερη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους για τα θέματα ΕΚΕ της Εταιρίας, μέσω του δημοσιευμένου Απολογισμού ΕΚΕ, ο οποίος και διανέμεται κατά τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των μετόχων.
 
  
 
Με βάση αυτή τη δομή, η ανώτατη διοίκηση της Εταιρίας διασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή πληροφόρησή της, τον έλεγχο και την υπεύθυνη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της λειτουργίας της. 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία