Δεσμεύσεις σε πρότυπα και πρωτοβουλίες

Η ΧΑΛΚΟΡ στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας ακολουθεί,  εφαρμόζει και υποστηρίζει μια σειρά από πρωτοβουλίες, πρότυπα και οδηγίες για την ΕΚΕ. 
 

Πλαίσιο Οδηγιών Εταιρικής Υπευθυνότητας ISO 26000

 
Το πρότυπο ISO 26000 (έκδοση 2010) μπορεί να θεωρηθεί το πιο ολοκληρωμένο πρότυπο/πλαίσιο οδηγιών (δεν αποτελεί πιστοποιήσιμο πρότυπο) σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Αποτελεί ένα σημαντικό και βασικό εργαλείο, διότι καθοδηγεί με σαφήνεια μια επιχείρηση, στο πώς να αξιολογεί και να βελτιώνει συνεχώς το σύνολο των δράσεων της και των επιπτώσεων τους (σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο) και να ενημερώνει όλους τους συμμετόχους της.
 
Για τη ΧΑΛΚΟΡ, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί τρόπο λειτουργίας και όχημα για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Εταιρία έχει ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ISO 26000 στην επιχειρηματική της φιλοσοφία, επιδιώκοντας να λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο ηθικό πλαίσιο, σε συνεργασία με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Παράλληλα, επιδίωξη της ΧΑΛΚΟΡ είναι μέσα από τη λειτουργία της να δημιουργείται αξία για όλους τους συμμετόχους με τους οποίους συνεργάζεται και αλληλεπιδρά.
 
 
Αναλυτικά η επίδοση της ΧΑΛΚΟΡ αναφορικά με την κάθε αρχή και ενότητα του ISO 26000 παρουσιάζεται στον Πίνακα GRI στο τέλος του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014, μέσω της αντιστοίχησης των δεικτών GRI και των ενοτήτων του ISO 26000.
 
 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο - Global Compact

 
Η Εταιρία υποστηρίζει το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών), τη μεγαλύτερη διεθνή εθελοντική πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον κόσμο και ακολουθεί τις δέκα οικουμενικές αξίες στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των προτύπων εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Συγκεκριμένα η ΧΑΛΚΟΡ έχει ενσωματώσει τις 10 αυτές αρχές, στις πολιτικές, στις διαδικασίες και στα συστήματά της.
 
 
 
 
 
 
 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία