Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Η ΧΑΛΚΟΡ δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και βελτίωση του προσωπικού της, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στα συστήματα που εφαρμόζονται κατά την παραγωγική διαδικασία. 
 
Στην Εταιρία, η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων είναι διαρκής και ενσωματώνεται στις καθημερινές εργασιακές δραστηριότητες. Υποστηρίζοντας τη συνεχή και συστηματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η ΧΑΛΚΟΡ σε ετήσια βάση προγραμματίζει και υλοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες των διαφόρων τμημάτων της, αλλά και τις ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες εντοπίζονται και καθορίζονται σύμφωνα με:
  • την αξιολόγηση των εργαζομένων, όπου εντοπίζονται οι όποιες ελλείψεις στην τεχνογνωσία τους και δρομολογείται η άμεση βελτίωση τους,
  • τους νέους στόχους που θέτουν τα τμήματα της Εταιρίας για επίτευξη των σκοπών τους και συνεπώς προωθούν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων για τους υπαλλήλους της.
 
Επιπρόσθετα, η Εταιρία, παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της, τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σε μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία