Εκπαίδευση για την υγεία & ασφάλεια

Η επίδοση της ΧΑΛΚΟΡ στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, καθώς και στην υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στα συναφή θέματα. Για το λόγο αυτό η ΧΑΛΚΟΡ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Παράλληλα κατά τις εκπαιδεύσεις διανέμεται στους συμμετέχοντες, Εγχειρίδιο Υγείας και Ασφάλειας που μεταξύ άλλων περιέχει τις Αρχές και τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας, με σκοπό την καθοδήγηση και αλλαγή νοοτροπίας προς ασφαλέστερη εργασιακή συμπεριφορά. 
 
Εκπαιδεύσεις σχετικές µε την Υγεία και Ασφάλεια προσφέρονται όχι μόνον στο προσωπικό της ΧΑΛΚΟΡ αλλά και στο προσωπικό των εργολάβων της, το οποίο εργάζεται εντός των εγκαταστάσεών της.
 

Μήνας Υγείας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 

Με σκοπό την βελτίωση της κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας δια της μαζικής εκπαίδευσης, η ΧΑΛΚΟΡ διοργάνωσε για πρώτη φορά Μήνα Υγείας και Ασφάλειας, το 2010. Ο Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος αποτελεί θεσμό πλέον για τη ΧΑΛΚΟΡ με σκοπό την προώθηση των θεμάτων Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του προσωπικού στον τομέα αυτό. 
 
Κατά τη διάρκεια του μήνα πραγματοποιείται εκτενές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης των εργαζομένων σε κρίσιμα θέματα για την Ασφάλεια (π.χ. διαχείριση διαρροών χημικών ουσιών – κατάσβεση φωτιάς – ασφάλεια εργασιών σε ύψος κ.α) καθώς και το Περιβάλλον. Παράλληλα διανέμεται έντυπο υλικό, στο σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΧΑΛΚΟΡ και των συνεργατών με θέματα που αφορούν στην Υγεία, Ασφάλεια και το Περιβάλλον εντός και εκτός του εργασιακού χώρου. Κάθε χρόνο η θεματολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία