Σύστημα 5Σ

Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια της ΧΑΛΚΟΡ για συνεχή βελτίωση στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πόρων και του εξοπλισμού της, είναι η εφαρμογή του Συστήματος 5Σ, το οποίο αποτελεί ένα Πρόγραμμα Συνεχούς Βελτίωσης. Η φιλοσοφία του συστήματος αυτού βασίζεται σε πέντε στάδια εφαρμογής (Σιγύρισμα, Συμμάζεμα, Στίλβωμα, Συνέπεια, Συνέχεια). Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος 5Σ,  η ΧΑΛΚΟΡ  έχει  θέσει και  σχετικούς στόχους με σκοπό τη συνεχή βελτίωση στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία