Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα

Η διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, δίκαιης ανταμοιβής, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΧΑΛΚΟΡ.
 
Στη ΧΑΛΚΟΡ απαγορεύεται κάθε είδους έκφραση διάκρισης για λόγους γένους, χρώματος, θρησκείας, εθνικής προέλευσης, υπηκοότητας, ηλικίας, ειδικών ικανοτήτων, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικοοικονομικής θέσης ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού προστατεύεται από τα διεθνή αναγνωρισμένα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
 
Στη ΧΑΛΚΟΡ, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίσες ευκαιρίες αναφορικά με την αμοιβή, την ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Σημαντικό κριτήριο μεταξύ άλλων για την πρόσληψη των εργαζομένων είναι οι δεξιότητες που τους χαρακτηρίζουν. 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία