Ικανοποίηση εργαζομένων και πρόσθετες παροχές

Η πολιτική αμοιβών που εφαρμόζεται ακολουθεί τους βασικούς παράγοντες όπως είναι το μορφωτικό υπόβαθρο, η εμπειρία, η ευθύνη, αλλά και η αξία / βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας.
 
Πέραν της κύριας αμοιβής και των προαπαιτούμενων από το νόμο παροχών, η ΧΑΛΚΟΡ, έχει προχωρήσει σε μια σειρά από σημαντικές παροχές τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και για τις οικογένειες τους. Οι πρόσθετες παροχές προσφέρονται στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ εργαζομένων σε διαφορετικές εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες.
 
Σύμφωνα με την εταιρική πολιτική, παρέχονται οι ακόλουθες πρόσθετες παροχές:
  • παροχή στέγης 
  • παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου σε στελέχη.

 

        

  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία