Αποδοτική χρήση φυσικών πόρων

Η ΧΑΛΚΟΡ φροντίζει για την κατά το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων για τις ανάγκες της παραγωγικής της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί και διαχειρίζεται την κατανάλωση νερού και ενέργειας, ενώ σημαντικό μέρος των αναγκών της σε πρώτες ύλες καλύπτεται μέσω της αξιοποίησης χρησιμοποιημένων μετάλλων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους (σκραπ).
 

Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντων της ΧΑΛΚΟΡ 

Η ΧΑΛΚΟΡ επιδιώκει να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο που έχουν τα προϊόντα της στο φυσικό περιβάλλον, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. H Ανάλυση Κύκλου Ζωής (life cycle) είναι μία μεθοδολογία, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο συστηματικών διεργασιών που ποσοτικοποιούν τις εισροές και εκροές πόρων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.
 
Μέσω της χρήσης σκραπ έναντι πρωτογενών μετάλλων, η ΧΑΛΚΟΡ, συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την περιβαλλοντική προστασία, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση των επιδράσεων στο φυσικό περιβάλλον, τόσο από πλευράς μείωσης της εξόρυξης φυσικών πόρων, όσο και από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας, νερού, εκπομπών, κλπ.
 
 

Η αποτίμηση του  Κύκλου Ζωής των προϊόντων χαλκού 

Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, έχει αποκτήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις βιομηχανίες. Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως είναι η βιώσιμη κατανάλωση, προσβλέπουν στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και στην ανάδειξη της χρήσης πιο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. 
 
Η βιομηχανία του χαλκού έχει δεσμευτεί για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της. Ανταποκρινόμενη στα αιτήματα από τους τελικούς χρήστες και τις ρυθμιστικές αρχές, έχει πραγματοποιήσει λεπτομερείς αναλύσεις για τον κύκλο ζωής (ΑΚΖ: LCA) του χαλκού και των ενδιάμεσων προϊόντων χαλκού (φύλλα, σωλήνες και σύρματα).
 
Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζονται τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) (δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη – GWP (Global Warming Potential), σύμφωνα με τις πηγές:
  • Ρύποι που προκύπτουν απευθείας στον χώρο της παραγωγής στην ΕΕ (μπλε)
  • Ρύποι που προκύπτουν έμμεσα, ως αποτέλεσμα του τοπικού πρωτογενούς ενεργειακού μείγματος (κίτρινο)
  • Άλλες έμμεσες εκπομπές, που συμβαίνουν στα προηγούμενα στάδια της αλυσίδας  (πορτοκαλί)
 
 

Πρώτες ύλες 

Η βασική πρώτη ύλη της ΧΑΛΚΟΡ είναι ο χαλκός. Συνεχής επιδίωξη της ΧΑΛΚΟΡ είναι η χρήση των πρώτων υλών και άλλων βοηθητικών υλικών με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, καθώς η αύξηση της αποδοτικότητας οδηγεί μεταξύ άλλων στη μείωση των αποβλήτων που παράγονται. Παράλληλα η ΧΑΛΚΟΡ, φροντίζει να καλύπτει μέρος των αναγκών της σε χαλκό, μέσω της αξιοποίησης χρησιμοποιημένων μετάλλων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους (σκραπ). Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται άριστα η οικονομική αποτελεσματικότητα, με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

Ανακύκλωση χαλκού: Μεγάλα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη

H ΧΑΛΚΟΡ προωθεί την ανακύκλωση μετάλλων και ειδικότερα του χαλκού, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των αναγκών της σε χαλκό μέσω της αξιοποίησης χρησιμοποιημένων μετάλλων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους (σκραπ).
 
Η ΧΑΛΚΟΡ από το 2007 μέχρι το 2014 έχει ανακυκλώσει και επαναχρησιμοποιήσει μεγάλες ποσότητες μετάλλων, αποτελώντας το μεγαλύτερο ανακυκλωτή χαλκού και κραμάτων του στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό έχει επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ενέργειας και κόστους. Η χρήση σκραπ που προέρχεται από τρίτους στη ΧΑΛΚΟΡ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, από 19% που ήταν το 2007 σε 60% το 2014, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον. 
 
Η εξοικονόμηση σε ενέργεια, σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή της ίδιας ποσότητας χαλκού, υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1.376.658 MWh*, που ισοδυναμεί με την ενέργεια που καταναλώνει ετησίως μια πόλη 340.000 κατοίκων (υπολογισμένο με το μέσο όρο της Ε.Ε). 
 
 
 

Χρήση ενέργειας 

Για τις λειτουργικές ανάγκες της ΧΑΛΚΟΡ γίνεται χρήση ενέργειας, κυρίως θερμικής (φυσικό αέριο, πετρέλαιο). Βασική επιδίωξη της ΧΑΛΚΟΡ είναι τόσο η μείωση κατανάλωσης ενέργειας, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και η ολοένα και πιο αποδοτική χρήση της. 
 
Η ΧΑΛΚΟΡ επιδιώκει την αύξηση της αποδοτικότητας αναφορικά με τη χρήση ενέργειας και στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει μέτρα και πραγματοποιεί επενδύσεις. Η ΧΑΛΚΟΡ στοχεύει να συνεχίσει το πρόγραμμα επενδύσεων και παρεμβάσεων προκειμένου να πετύχει περαιτέρω εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα επόμενα έτη. 
 

Χρήση νερού

Για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της ΧΑΛΚΟΡ, είναι απαραίτητη η χρήση νερού. Ωστόσο η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του φυσικού αυτού πόρου και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποδοτική χρήση του και τον περιορισμό των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα. Παράλληλα, όπου αυτό είναι εφικτό, εφαρμόζονται πρακτικές ανακύκλωσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ελαχιστοποίηση της απόρριψης υδατικών αποβλήτων.
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία