Ετήσιοι απολογισμοί ΕΚΕ

Η ΧΑΛΚΟΡ εκδίδει Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης τα τελευταία έτη. Μέσω από την έκδοση των Απολογισμών παρουσιάζεται η επίδραση της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρίας αναφορικά με την Οικονομία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία, με σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών, των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των λοιπών συμμετόχων καθώς και όλων όσοι ενδιαφέρονται για την Εταιρία ή για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 
Οι Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΧΑΛΚΟΡ ακολουθούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI).
 

Ετήσιοι Απολογισμοί ΕΚΕ

2017 2016 2015 2014
2013
2012
2011
2010
20009
20008
   
 
 
 
 

Έντυπο αξιολόγησης απολογισμού

              
 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία