Ανακοίνωση για Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2011
H Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στα πλαίσια του άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994 και για τη χρήση 2011, πραγματοποιήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή φορολογικός έλεγχος με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».

POSTED 17-09-2012
Top