Ανακοίνωση για Stock Options

Προσφορά κινητών αξιών της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε στελέχη της στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Option Plan)
 
Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (η Εταιρία), στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε διευθυντικά στελέχη για την αγορά μετοχών της (το Πρόγραμμα) και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 περ.ε του Ν.3401/2005, πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα εξής:

Στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω, τα στελέχη της Εταιρίας που είναι δικαιούχοι Οριστικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας, καλούνται από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2012 να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε ειδική προτυπωμένη φόρμα που τους χορηγεί η Εταιρία, την πρόθεση τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Οριστικά δικαιώματά τους.

Η προσφορά αυτή απευθύνεται σε 9 στελέχη της Εταιρίας (Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Γεν. Διευθυντές, Διευθυντικά στελέχη), στους οποίους χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης κατά το έτος 2002, και αφορά σε 1.225.000 νέες Κοινές Ανώνυμες μετοχές της Εταιρίας, εκ των οποίων 941.700 μετοχές αφορούν κατοχυρωμένα αλλά μη ασκηθέντα δικαιώματα των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 & 2011, ονομαστικής αξίας 0,38 Ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2012, με τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 38.486.258,26 Ευρώ, διαιρούμενο σε 101.279.627 Κοινές Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 Ευρώ η καθεμία.

Με βάση το Πρόγραμμα η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών έχει ορισθεί σε 3,45 Ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή από τους δικαιούχους της αξίας των ασκούμενων από αυτούς δικαιωμάτων προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί με τις ως άνω δηλώσεις. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της από 20.06.2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας καθιερώθηκε Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της ΧΑΛΚΟΡ στο προσωπικό, τη διοίκηση της Εταιρίας (και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών), υπό τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan), ορίζοντας τον αριθμό των μετοχών, οι οποίες δύνανται τελικά να εκδοθούν, εάν ασκηθούν όλα τα χορηγούμενα δικαιώματα προαίρεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2002, παραχώρησε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας τα οποία κατοχυρώνονται σε ποσοστό 10% ανά έτος με πρώτο έτος άσκησης το 2006. Δικαιούχοι αυτών είναι Μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά και λοιπά στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Τα δικαιώματα Προαίρεσης λήγουν αν ο δικαιούχος αποχωρήσει οικιοθελώς ή απολυθεί από την Εταιρία ή από τον Όμιλο πριν αυτά κατοχυρωθούν ή δεν ασκηθούν κατά τον προβλεπόμενο χρόνο.

Ο ακριβής αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών κάθε δικαιούχου έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τη θέση του δικαιούχου, την αποδοτικότητά του και την εν γένει παρουσία του στην Εταιρία.

Χρόνος άσκησης : Τα δικαιώματα ασκούνται κατά τη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου, με έγγραφη δήλωση κάθε δικαιούχου στην Εταιρία και με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των ασκούμενων δικαιωμάτων.

Η τιμή άσκησης κάθε δικαιώματος προαίρεσης ορίσθηκε σε 3,45 Ευρώ για κάθε δικαίωμα.

Το συνολικό αντίτιμο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την άσκηση του δικαιώματος προαιρέσεως.

POSTED 02-11-2012
Top