Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ., στο Ξενοδοχείο 'ATHENS IMPERIAL' Πλ. Καραϊσκάκη - Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 24.5.2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 18 μέτοχοι, κάτοχοι 67.803.834 μετοχών επί συνόλου 101.279.627 μετοχών, ήτοι 66,95% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (67.803.834 ψήφοι), τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (67.803.834 ψήφοι), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

3) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 99,95% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (67.767.435 ψήφοι), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2011 την ελεγκτική εταιρεία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

4) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 99,94% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (67.762.072 ψήφοι), ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:
1.ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
2.ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ
3.ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ
4.ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος
5.ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΑΛΕΤΑ, ανεξάρτητο μέλος
6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΥΡΗ
7.ΧΡΗΣΤΟ – ΑΛΕΞΗ ΚΟΜΝΗΝΟ
8.ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ
9.ΕΥΤΥΧΙΟ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗ
10.ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
11.ΤΑΣΟ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2012.

5) Όρισαν, με πλειοψηφία 99,94% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (67.765.179 ψήφοι), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:
1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ
2. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
3. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ

6) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 99,95% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (67.770.542 ψήφοι), τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 για τη χρήση 2010.

7) Αποφάσισαν, με πλειοψηφία 99,94% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (67.762.072 ψήφοι), την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν. 3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των Ευρώ ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000), τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους ειδικότερους όρους και την διαδικασία έκδοσης των δανείων αυτών.

8) Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.

POSTED 16-06-2011
Top