Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011
 
Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε Ευρώ 649,9 εκατ. έναντι Ευρώ 521,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2010 σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 24,7%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 9% αλλά και στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων. Σε επίπεδο όγκων το πρώτο εξάμηνο του 2011, οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 39% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 27%, τα προϊόντα έλασης το 17%, οι λάμες χαλκού το 10% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 7%.

Παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε Δυτική και Ν/Α Ευρώπη, ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική αύξηση μεγεθών σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010. Tα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 124,3% και ανήλθαν σε Ευρώ 42,7 εκατ. έναντι Ευρώ 19 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2010. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε Ευρώ 38,9 εκατ. έναντι Ευρώ 14,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 168%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 24,5 εκατ. έναντι Ευρώ 0,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε Ευρώ 8,7 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 8,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2010. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 7 εκατ. ή Ευρώ 0,0686 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 6,1 εκατ. ή -0,0603 ανά μετοχή το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Πέραν του υψηλότερου όγκου πωλήσεων που επιτεύχθηκε, τα έσοδα των πωλήσεων μας αντανακλούν επίσης αύξηση μεριδίων σε αρκετές από τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, καθώς και τη βελτίωση των τιμών κατεργασίας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδυαστικά, συνέβαλαν θετικά στην κερδοφορία μέσω της βελτίωσης των περιθωρίων του Ομίλου. Στο εξωτερικό και κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη εμφανίστηκαν σημάδια ανάκαμψης γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των εξαγωγών, η οποία υπερκάλυψε την αρνητική επίπτωση στα μικτά αποτελέσματα που είχε η απώλεια εσόδων από τη σημαντική επιδείνωση της εσωτερικής αγοράς. Η αύξηση της ζήτησης στις διεθνείς αγορές, ήταν περισσότερο έντονη σε βιομηχανικά προϊόντα από ότι σε προϊόντα εγκαταστάσεων τα οποία επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανοδική πορεία της τιμής του χαλκού αλλά και την υψηλή της μεταβλητότητα.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2011 εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό αλλά και τη διαφαινόμενη αστάθεια που εκδηλώνεται τελευταία στις εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, ο Όμιλος θα συνεχίσει να εφαρμόζει το στρατηγικό του σχεδιασμό που συνίσταται στη βελτίωση του κόστους παραγωγής, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και στην ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε αγορές όπου οι επιχειρηματικές συνθήκες εξακολουθούν να παραμένουν ενθαρρυντικές (Ρωσία, Σκανδιναβικές χώρες). Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν τη διετία 2009 - 2010 για τη μείωση του κόστους αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς ενώ κάποιες άλλες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και στο υπόλοιπο του έτους με κύριο στόχο να παραμείνει ο Όμιλος ανταγωνιστικός σε βάθος χρόνου. Ταυτόχρονα, καθώς τα Κεφάλαια Κίνησης παραμένουν υψηλή προτεραιότητα, και με δεδομένες υψηλότερες τιμές μετάλλων αλλά και υψηλότερες συνολικές πωλήσεις ο στόχος για τη βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και τη σταθεροποίηση του καθαρού δανεισμού στα επίπεδα του 2010 παραμένει.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες, και η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2011 δημοσιεύονται την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 στην εφημερίδα Ναυτεμπορική και στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.halcor.gr/
 
Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

POSTED 31-08-2011
Top