Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2011
 
Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το εννιάμηνο 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το εννιάμηνο του 2011 σε Ευρώ 957,7 εκατ. έναντι Ευρώ 771,4 εκατ. το εννιάμηνο του 2010 σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 24,1%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 10%,στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων, στις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και σε ένα μίγμα προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Σε επίπεδο όγκων το εννιάμηνο του 2011, οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 41% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 26%, τα προϊόντα έλασης το 17%, οι λάμες χαλκού το 9% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 7%.
 
Παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες τόσο στην  Ελλάδα όσο και στις περισσότερες εκ των Ευρωπαϊκών χωρών, ο Όμιλος παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2010. Tα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 30% και ανήλθαν σε Ευρώ 40,5 εκατ. έναντι Ευρώ 31,2 εκατ. το εννιάμηνο του 2010. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το εννιάμηνο του 2011 σε Ευρώ 34,8 εκατ. έναντι Ευρώ 23,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 45,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 12,7 εκατ. έναντι Ευρώ 2,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι αυξημένα κατά 391%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το εννιάμηνο του 2011 σε ζημιές Ευρώ 12,1 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 11,7 εκατ. το εννιάμηνο του 2010 ως συνέπεια του σχηματισμού πρόβλεψης υποτίμησης των αποθεμάτων ποσού Ευρώ 12,7 εκατ. λόγω της απότομης μείωσης της τιμής του χαλκού το τελευταίο δίμηνο. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές Ευρώ 12,9 εκατ. ή Ευρώ -0,1270 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 9,2 εκατ. ή -0,0913 ανά μετοχή το εννιάμηνο του 2010.

Πέραν του υψηλότερου όγκου πωλήσεων που επιτεύχθηκε, τα έσοδα των πωλήσεων μας αντανακλούν επίσης αύξηση μεριδίων σε αρκετές από τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και το καλύτερο μίγμα πωλήσεων όλα μαζί συνέβαλαν θετικά στη βελτίωση των περιθωρίων του Ομίλου. Θετική συμβολή είχε ακόμα η εφαρμογή μέτρων περιορισμού των δαπανών στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης με αποτέλεσμα τη μείωσή τους κατά 7,5% και την εξοικονόμηση Ευρώ 2,1 εκατ. Αντίστοιχα, ένα ακόμα γεγονός που επηρέασε αρνητικά τη κερδοφορία του Ομίλου ήταν το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο ανήλθε σε Ευρώ 25,5 εκατ. έναντι Ευρώ 15,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως απόρροια του αυξημένου δανεισμού, λόγω των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης καθώς και των υψηλότερων επιτοκίων.
 
Στο πλαίσιο των συνθηκών οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούν, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ εξακολουθεί να εστιάζει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών έτσι ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός σε βάθος χρόνου. Στόχος είναι η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου να διατηρήσει τη δυναμική της μέσα από τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων. Καθώς τα Κεφάλαια Κίνησης παραμένουν υψηλή προτεραιότητα, και με δεδομένες υψηλότερες τιμές μετάλλων αλλά και υψηλότερες συνολικές πωλήσεις ο στόχος για τη βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και τη σταθεροποίηση του καθαρού δανεισμού στα επίπεδα του 2010 παραμένει.
 
Δημοσίευση την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
 
Τα Στοιχεία και Πληροφορίες, και οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2011 δημοσιεύονται την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 στην εφημερίδα Ναυτεμπορική και στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.halcor.gr

POSTED 23-11-2011
Top