Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2012

Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το εννιάμηνο 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το εννιάμηνο του 2012 σε Ευρώ 946,5 εκατ. έναντι Ευρώ 957,7 εκατ. το εννιάμηνο του 2011 μειωμένος ελαφρά κατά 1,2% μιας και επηρεάστηκε θετικά μεν από την αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 6,5% αρνητικά δε από τις χαμηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε επίπεδο όγκων το εννιάμηνο του 2012, οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 42% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 24%, τα προϊόντα έλασης το 20%, οι λάμες χαλκού το 9% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 5%.

Tα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν μείωση κατά 9,6% και ανήλθαν σε Ευρώ 36,6 εκατ. έναντι Ευρώ 40,5 εκατ. το εννιάμηνο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το εννιάμηνο του 2012 σε Ευρώ 27,7 εκατ. έναντι Ευρώ 34,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας μείωση κατά 20,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 8,3 εκατ. έναντι Ευρώ 12,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένα κατά 35%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το εννιάμηνο του 2012 σε ζημιές Ευρώ 22,5 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 12,1 εκατ. το εννιάμηνο του 2011. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές Ευρώ 18,6 εκατ. ή Ευρώ -0,1838 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 12,9 εκατ. ή 0,1270 ανά μετοχή το εννιάμηνο του 2011.

Η μεταβλητότητα και οι προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήθηκαν και στο τρίτο τρίμηνο του 2012, με τις οικονομίες της Ευρωζώνης να εμφανίζουν περαιτέρω επιβράδυνση και την Ελλάδα να εισέρχεται σε βαθύτερη ύφεση. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη κατέγραψε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο αρνητικό πρόσημο στο ρυθμό ανάπτυξης. Η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων εξακολούθησε να κινείται σε αρνητικά επίπεδα καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος έχει επηρεαστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Όσον αφορά τα καλώδια, η γενική έλλειψη ρευστότητας έχει οδηγήσει σε αναβολή αρκετών επενδυτικών σχεδίων, κυρίως στον κλάδο της ενέργειας. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα ήταν πτωτική στις βασικές Ευρωπαϊκές αγορές, ο Όμιλος αύξησε σημαντικά τον όγκο πωλήσεων και κέρδισε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Ειδικότερα, η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση των περιθωρίων στους χαλκοσωλήνες για βιομηχανική χρήση (ψύξη, κλιματισμός και λοιπές βιομηχανικές εφαρμογές) και στην βιομηχανική έλαση και διέλαση (για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εφαρμογές) μετρίασε τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης των αγορών όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται. Τέλος, η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά και από το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος, ως απόρροια του αυξημένου δανεισμού, λόγω των επιπλέον αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, καθώς και ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τραπεζικών περιθωρίων.  
 
Για το υπόλοιπο του 2012, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση.
 
Δημοσίευση την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
 
Τα Στοιχεία και Πληροφορίες, και οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1.1.2012 – 30.9.2012 δημοσιεύονται στο Φύλλο της 28ης Νοεμβρίου 2012 της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.halcor.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr.
 
Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

POSTED 27-11-2012
Top