Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Πρώτου Εξαμήνου 2012

Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε Ευρώ 650,9 εκατ. έναντι Ευρώ 649,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2011 παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος μιας και επηρεάστηκε θετικά μεν από την αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 11% αρνητικά δε από τις χαμηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε επίπεδο όγκων το πρώτο εξάμηνο του 2012, οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 43% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 24%, τα προϊόντα έλασης το 19%, οι λάμες χαλκού το 9% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 5%.

Tα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν μείωση κατά 40,4% και ανήλθαν σε Ευρώ 25,5 εκατ. έναντι Ευρώ 42,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε Ευρώ 19,1 εκατ. έναντι Ευρώ 38,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας μείωση κατά 51%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5,8 εκατ. έναντι Ευρώ 24,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένα κατά 76%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε ζημιές Ευρώ 14,4 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 8,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2011. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές Ευρώ 12 εκατ. ή Ευρώ -0,1183 ανά μετοχή έναντι κερδών Ευρώ 7 εκατ. ή 0,0686 ανά μετοχή το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Η μεταβλητότητα και οι προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήθηκαν και στο πρώτο εξάμηνο του 2012, με τις οικονομίες της Ευρωζώνης να εμφανίζουν περαιτέρω επιβράδυνση και την Ελλάδα να εισέρχεται σε βαθύτερη ύφεση. Ειδικότερα η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος έχει επηρεαστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.

Όσον αφορά τα καλώδια, η γενική έλλειψη ρευστότητας έχει οδηγήσει σε αναβολή αρκετών επενδυτικών σχεδίων, κυρίως στον κλάδο της ενέργειας, καθώς και σε καθυστερήσεις παραδόσεων σε υπάρχοντα συμβόλαια. Επιπλέον, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη το πρώτο δίμηνο του έτους επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα παρέμεινε σταθερή, αυξήσαμε σημαντικά τον όγκο πωλήσεων και κερδίσαμε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Η κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε αρνητικά και από το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος, ως απόρροια του αυξημένου δανεισμού, λόγω των επιπλέον αναγκών σε κεφάλαια κίνησης καθώς και των υψηλότερων τραπεζικών περιθωρίων.  
 
Για το υπόλοιπο του 2012, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση.
 
Δημοσίευση την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
 
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2012 – 30.6.2012 δημοσιεύονται στο Φύλλο της 30ης Αυγούστου 2012 της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.halcor.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr.
 
Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

POSTED 30-08-2012
Top