Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Τριμήνου 2013

Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε Ευρώ 303,3 εκατ. έναντι Ευρώ 313,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012 σημειώνοντας μείωση κατά 3,4% λόγω κυρίως των συγκριτικά χαμηλότερων μέσων τιμών των μετάλλων, αλλά και του μίγματος των παραγομένων προϊόντων. Έτσι, ενώ ο συνολικός όγκος πωλήσεων του Ομίλου σημείωσε μείωση κατά 2,6%, αυτή προήλθε αποκλειστικά από την υψηλότερη αναλογία πώλησης αλουμινένιων καλωδίων, τα οποία είναι ελαφρύτερα σε σχέση με τα χάλκινα. Αν εξαιρέσουμε τα καλώδια, ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,6%.  

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν μείωση κατά 40% και ανήλθαν σε Ευρώ 9,1 εκατ. έναντι Ευρώ 15,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε Ευρώ 6,2 εκατ. έναντι Ευρώ 13,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας μείωση κατά 54%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 0,9 εκατ. έναντι Ευρώ 6,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε ζημιές Ευρώ 8 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 3,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές Ευρώ 12 εκατ. ή Ευρώ 0,1181 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 2,5 εκατ. ή Ευρώ 0,0249 ανά μετοχή.

Η μεταβλητότητα και οι προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήθηκαν και στο πρώτο τρίμηνο του 2013, με τις οικονομίες της Ευρωζώνης να εμφανίζουν  περαιτέρω επιβράδυνση, με εξαίρεση τη Γερμανία και την Ελλάδα να παραμένει σε βαθιά ύφεση. Ειδικότερα η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά. Όσον αφορά τα καλώδια, η μειωμένη ζήτηση στις βασικές αγορές και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός αντισταθμίστηκαν από τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα ήταν πτωτική στις βασικές Ευρωπαϊκές αγορές, ο Όμιλος αύξησε τον όγκο πωλήσεων και κέρδισε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.
 
Για το υπόλοιπο του 2013, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό αλλά και τη διαφαινόμενη αστάθεια που συνεχίζει να εκδηλώνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση.
 
Δημοσίευση τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
 
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 – 31.3.2013 μαζί με τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.halcor.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr.
 
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

POSTED 28-05-2013
Top