Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2011
 
Το 2011 ήταν ένα έτος σημαντικών προκλήσεων λόγω των πολύ χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης σε Ευρώπη και Αμερική και της συνεχιζόμενης ύφεσης στην ελληνική οικονομία. Σ’ αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων και να κερδίσει μερίδια αγοράς. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το 2011 σε Ευρώ 1.249,3 εκατ. έναντι Ευρώ 1.044,3 εκατ. το 2010 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 19,6%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων αλλά και στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 8,3%.
 
Σε επίπεδο όγκων το 2011, δεν υπήρχαν αξιόλογες μεταβολές στο μείγμα των πωλήσεων. Έτσι, οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 42% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 25%, τα προϊόντα έλασης το 17%, οι λάμες χαλκού το 10% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 6%. Μεταβολή όμως υπήρξε εντός των ομάδων προϊόντων, με αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων σωλήνων αλλά και έλασης χαλκού, καθώς τα προϊόντα εγκαταστάσεων επηρεάστηκαν αρνητικά από το οικονομικό περιβάλλον.
 
Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 43,7% και ανήλθαν σε Ευρώ 63,2 εκατ. έναντι Ευρώ 44 εκατ. το 2010. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2011 σε Ευρώ 49,2 εκατ. έναντι Ευρώ 32,5 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη χρονιά σημειώνοντας αύξηση κατά 51,4%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 23,2 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 4,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων), ανήλθαν το 2011 σε ζημιές Ευρώ 11,4 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 16,2 εκατ. το 2010. Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 15,6 εκατ. ή Ευρώ -0,1539 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 13,1 εκατ. ή -0,1293 ανά μετοχή το 2010.
 
Πέραν του υψηλότερου όγκου πωλήσεων που επιτεύχθηκε, τα έσοδα των πωλήσεων μας αντανακλούν επίσης αύξηση μεριδίων σε αρκετές από τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και καλύτερο μείγμα πωλήσεων όλα μαζί συνέβαλαν θετικά στη βελτίωση των περιθωρίων του Ομίλου. Θετική συμβολή είχε ακόμα η εφαρμογή μέτρων περιορισμού των δαπανών στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης με αποτέλεσμα τη μείωσή τους κατά 4,3% και την εξοικονόμηση Ευρώ 1,6 εκατ. Αντίστοιχα, στα αρνητικά εντάσσονται η περαιτέρω επιδείνωση της εσωτερικής αγοράς με την κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας που εξακολουθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά να κινείται πτωτικά. Ένα ακόμα γεγονός που επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία του Ομίλου ήταν το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο ανήλθε σε Ευρώ 35,4 εκατ. έναντι Ευρώ 21,1 εκατ. το 2010, ως απόρροια του αυξημένου δανεισμού, λόγω των επιπλέον αναγκών σε κεφάλαια κίνησης καθώς και των υψηλότερων τραπεζικών περιθωρίων.
 
Το 2012, οι οικονομικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν δύσκολες σε συγκεκριμένες βασικές αγορές (Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες), ωστόσο κάποια πρώιμα σημάδια οικονομικής σταθεροποίησης - ανάπτυξης σε κάποιες από τις χώρες της Δ. Ευρώπης όπου δραστηριοποιούμαστε είναι ενθαρρυντικά. Η προσήλωση μας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, της αναδιοργάνωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων, της περαιτέρω μείωσης δαπανών και της διαχείρισης κινδύνων αποδίδει καρπούς με σημαντικά πλεονεκτήματα για τη μελλοντική μας εξέλιξη. Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία των τιμών των μετάλλων καθώς και τις εξελίξεις στις αγορές του εξωτερικού είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά την πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ το 2012.
 
Δημοσίευση την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
 
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2011 – 31.12.2011 δημοσιεύονται στα Φύλλα της 28ης Μαρτίου 2012 των εφημερίδων «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.halcor.gr., καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr
.
Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

POSTED 27-03-2012
Top