Δελτίο Τύπου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Πραγματοποιήθηκε σήμερα 16/06/2011, στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Μεταξύ άλλων θεμάτων εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση της ΧΑΛΚΟΡ παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2010 και του πρώτου τριμήνου του 2011 καθώς και των στόχων του για το υπόλοιπο του έτους.

Οι εκπρόσωποι της εταιρίας τόνισαν ότι παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον σε Δυτική και ΝΑ Ευρώπη, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ κατάφερε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων και να κερδίσει μερίδια αγοράς.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2010, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.044 εκατ. έναντι € 679 εκατ. το 2009 αυξημένος κατά 53,8%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων αλλά και στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 19,9%. Η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου στην οποία και είναι επικεντρωμένη η περαιτέρω ανάπτυξη, αποτέλεσε το 78% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σχέση με το 69% που ήταν το 2009. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 32,5 εκατ. έναντι € 20,4 εκατ. την αντίστοιχη χρήση πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 59,5%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν το 2010 σε ζημιές € 13,1 εκατ. ή € 0,1293 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 19,4 εκατ. ή € 0,1913 ανά μετοχή το 2009.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε αναφορά στις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις που διαθέτει ο Όμιλος σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς επίσης και στην ποικιλία των προϊόντων που παράγει αλλά και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεών του. Παρουσιάστηκε επίσης το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά την τελευταία δεκαετία έχει ξεπεράσει τα € 350 εκατ. προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής. Το 2010 ο Όμιλος προχώρησε σε περιορισμένες επενδυτικές δαπάνες οι οποίες περιλάμβαναν κυρίως κάποιες αναγκαίες βελτιώσεις – αναβαθμίσεις σε υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων διαμορφώθηκε σε € 13 εκατ. περίπου.

Κλείνοντας την παρουσίαση, έγινε αναφορά στα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2011 τα οποία επηρεάστηκαν θετικά από τις αυξημένες εξαγωγές, τη βελτίωση των περιθωρίων στις πωλήσεις εκτός Ελλάδας λόγω της βελτίωσης του μείγματος υπέρ των βιομηχανικών προϊόντων και την αύξηση των τιμών κατεργασίας.
Για το υπόλοιπο του 2011 εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό, ο Όμιλος θα συνεχίσει να εφαρμόζει το στρατηγικό του σχεδιασμό που συνίσταται στη βελτίωση του κόστους παραγωγής, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και στην ενίσχυση της δραστηριότητάς του εκτός Ελλάδας όπου τα σημάδια ανάκαμψης είναι περισσότερο ορατά.
 
Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

POSTED 16-06-2011
Top