Δελτίο Τύπου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012, στο Ξενοδοχείο PRESIDENT, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 
Μεταξύ άλλων θεμάτων εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση της ΧΑΛΚΟΡ παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 και του πρώτου τριμήνου του 2012 καθώς και των στόχων του για το υπόλοιπο του έτους.
 
Οι εκπρόσωποι της εταιρίας τόνισαν ότι παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον σε Δυτική και ΝΑ Ευρώπη, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ κατάφερε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων και να κερδίσει μερίδια αγοράς.
 
Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2011, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 1.249 εκατ. έναντι Ευρώ 1.044 εκατ. το 2010 αυξημένος κατά 19,6%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 8,3% αλλά και στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων. Η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου στην οποία και είναι επικεντρωμένη η περαιτέρω ανάπτυξη, αποτέλεσε το 84% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σχέση με το 78% που ήταν το 2010. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,2 εκατ. έναντι Ευρώ 32,5 εκατ. την αντίστοιχη χρήση πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 51,4%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν το 2011 σε ζημιές Ευρώ 15,6 εκατ. ή Ευρώ 0,1539 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 13,1 εκατ. ή Ευρώ 0,1293 ανά μετοχή το 2010.
 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε αναφορά στις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις που διαθέτει ο Όμιλος σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς επίσης και στην ποικιλία των προϊόντων που παράγει αλλά και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεών του. Παρουσιάστηκε επίσης το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά από το 2000 και μετά έχει ανέλθει στα Ευρώ 365 εκατ. προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής. Το 2011 ο Όμιλος προχώρησε σε περιορισμένες επενδυτικές δαπάνες οι οποίες περιλάμβαναν κυρίως κάποιες αναγκαίες βελτιώσεις – αναβαθμίσεις σε υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 14 εκατ. περίπου.
 
Κλείνοντας την παρουσίαση έγινε αναφορά στις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση κατά την οποία εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν σε συγκεκριμένες βασικές αγορές (Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες, Ισπανία, Ιταλία), ο Όμιλος θα επιμείνει στο στρατηγικό του σχεδιασμό που συνίσταται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, στην αναδιοργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στην περαιτέρω μείωση δαπανών και στη διαχείριση κινδύνων.
 
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

POSTED 29-06-2012
Top