Εκδοση Ομολογιακού Δανείου

Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 του Ν.3556/2007, την υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 28.500.000 με τις τράπεζες, ΕΤΕ ΕΛΛΑΔΟΣ :27.075.000 και ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ :1.425.000. Το δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας και εκδίδεται στα πλαίσια του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 17/06/2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και της από 08/12/2011 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας και η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

POSTED 19-12-2011
Top