Εκδοση Ομολογιακού Δανείου

Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 του Ν.3556/2007, την υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 10.000.000 με την τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το δάνειο είναι 2ετούς διάρκειας και εκδίδεται στα πλαίσια του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 17/06/2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και της από 15/10/2012 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
 
Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας και η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

POSTED 02-11-2012
Top