Εκδοση Ομολογιακού Δανείου

Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 του Ν.3556/2007, την υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 23.000.000 με τις τράπεζες,EUROBANK ERGASIAS: 22.425.000 και EUROBANK CYPRUS : 575.000. Το δάνειο είναι διάρκειας 16 μηνών και εκδίδεται στα πλαίσια του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 16/06/2011 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και της από 15/12/2012 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας και η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

POSTED 31-12-2012
Top