Εκπαίδευση προμηθευτών της ΧΑΛΚΟΡ σε θέματα ΕΚΕ, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας


Η Χαλκόρ σταθερά προσανατολισμένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική ευημερία, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή) λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, αποτελώντας έναν αξιόπιστο επιχειρηματικό εταίρο.
 
Επιδιώκοντας η Χαλκόρ την προώθηση των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην προμηθευτική της αλυσίδα, προχώρησε στη διοργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου προς τους βασικούς της προμηθευτές, σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), την Εταιρική διακυβέρνηση, και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, εκπαιδεύτηκαν τα στελέχη των προμηθευτών της Χαλκόρ αναφορικά με τις έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρουσιάστηκαν οι προσπάθειες και οι ενέργειες της Χαλκόρ προς την κατεύθυνση αυτή ενώ επίσης παρουσιάστηκε η έννοια και η σημασία της ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στην ανάγκη για προώθηση πρακτικών διαφάνειας στις επιχειρήσεις και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
 
 
Ειδικότερα, οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι οι ακόλουθες:

  • Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Οι πυλώνες της ΕΚΕ
  • Οι βασικές αρχές της ΕΚΕ
  • Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholder Engagement)
  • Τα πρότυπα για την ΕΚΕ (GRI, AA 1000, ISO 26000, κλπ)
  • Απολογισμός ΕΚΕ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (GRI-G4, AA 1000)
  • Η ΕΚΕ στη ΧΑΛΚΟΡ · Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη ΧΑΛΚΟΡ
  • Διαφάνεια και διαφθορά · Διαφθορά – δωροδοκία
  • Η Διαφάνεια «εμποδίζει» τη διαφθορά · Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης άλλων εταιριών (case study)
  • Πρακτικές διαφάνειας άλλων εταιριών (case study)

Η Χαλκόρ ενθαρρύνει την εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας στην προμηθευτική της αλυσίδα και επιδιώκει τη συνεργασία με οργανισμούς που λειτουργούν υπεύθυνα.

POSTED 09-11-2015
Top