Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Χαλκόρ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ΧΑΛΚΟΡ προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 13 Απριλίου, παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας για τη χρήση 2010, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της για τα επόμενα έτη.
 
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και τη ΧΑΛΚΟΡ εκπροσώπησαν ο κ. Περικλής Σαπουντζής, Γενικός Διευθυντής και ο κ. Σπύρος Κοκκόλης, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου.
 
Οι εκπρόσωποι της εταιρίας τόνισαν ότι παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον σε Δυτική και ΝΑ Ευρώπη, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ κατάφερε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων και να κερδίσει μερίδια αγοράς.  
 
Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2010, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.044 εκατ. έναντι € 679 εκατ. το 2009 αυξημένος κατά 53,8%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων αλλά και στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 19,9%. Η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου στην οποία και είναι επικεντρωμένη η περαιτέρω ανάπτυξη, αποτέλεσε το 78% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σχέση με το 69% που ήταν το 2009. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 32,5 εκατ. έναντι € 20,4 εκατ. την αντίστοιχη χρήση πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 59,5%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν το 2010 σε ζημιές € 13,1 εκατ. ή € 0,1293 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 19,4 εκατ. ή € 0,1913 ανά μετοχή το 2009.
 
Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ και στη δυναμική παραγωγική του βάση με τα εννέα κύρια βιομηχανικά συγκροτήματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επίσης έγινε αναφορά στα προϊόντα του Ομίλου καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Αναφορά έγινε και στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά την τελευταία δεκαετία έχει ξεπεράσει τα € 350 εκατ. προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής. Το 2010 ο Όμιλος προχώρησε σε περιορισμένες επενδυτικές δαπάνες οι οποίες περιλάμβαναν κυρίως κάποιες αναγκαίες βελτιώσεις – αναβαθμίσεις σε υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων διαμορφώθηκε σε € 13 εκατ. περίπου.
 
Κλείνοντας την παρουσίαση έγινε αναφορά στις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση κατά την οποία εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό, ο Όμιλος θα συνεχίσει να εφαρμόζει το στρατηγικό του σχεδιασμό που συνίσταται στη βελτίωση του κόστους παραγωγής, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και στην ενίσχυση της δραστηριότητάς του εκτός Ελλάδας όπου τα σημάδια ανάκαμψης είναι περισσότερο ορατά. Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν τη διετία 2009 - 2010 για τη μείωση του κόστους θα αποδώσουν μέσα στο 2011 ενώ κάποιες άλλες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και στο τρέχον έτος με κύριο στόχο να παραμείνει ο Όμιλος ανταγωνιστικός σε βάθος χρόνου. Παράλληλα με τα παραπάνω, η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και η σταθεροποίηση του καθαρού δανεισμού στα επίπεδα του 2010 αποτελούν την κύρια προτεραιότητα για το τρέχον έτος.
 
 Σημείωση: Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.halcor.gr και στο δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών: www.ase.gr

POSTED 13-04-2011
Top