Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Χαλκόρ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ΧΑΛΚΟΡ προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 9 Μαΐου, παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας για τη χρήση 2011, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της για τα επόμενα έτη.
 
Οι εκπρόσωποι της εταιρίας τόνισαν ότι παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον σε Δυτική και ΝΑ Ευρώπη, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ κατάφερε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων και να κερδίσει μερίδια αγοράς. 
 
Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2011, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 1.249 εκατ. έναντι Ευρώ 1.044 εκατ. το 2010 αυξημένος κατά 19,6%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 8,3% αλλά και στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων. Η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου στην οποία και είναι επικεντρωμένη η περαιτέρω ανάπτυξη, αποτέλεσε το 84% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σχέση με το 78% που ήταν το 2010. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,2 εκατ. έναντι Ευρώ 32,5 εκατ. την αντίστοιχη χρήση πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 51,4%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν το 2011 σε ζημιές Ευρώ 15,6 εκατ. ή Ευρώ 0,1539 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 13,1 εκατ. ή Ευρώ 0,1293 ανά μετοχή το 2010.
 
Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ και στη δυναμική παραγωγική του βάση με τις εννέα κύριες βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επίσης έγινε αναφορά στα προϊόντα του Ομίλου καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Αναφορά έγινε και στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά από το 2000 και μετά έχει ανέλθει στα Ευρώ 365 εκατ. προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής. Το 2011 ο Όμιλος προχώρησε σε περιορισμένες επενδυτικές δαπάνες οι οποίες περιλάμβαναν κυρίως κάποιες αναγκαίες βελτιώσεις – αναβαθμίσεις σε υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 14 εκατ. περίπου.
 
Κλείνοντας την παρουσίαση έγινε αναφορά στις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση κατά την οποία εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν σε συγκεκριμένες βασικές αγορές (Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες, Ισπανία, Ιταλία), ο Όμιλος θα επιμείνει στο στρατηγικό του σχεδιασμό που συνίσταται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, στην αναδιοργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στην περαιτέρω μείωση δαπανών και στη διαχείριση κινδύνων.
 
Σημείωση: Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.halcor.gr και στο δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών: www.ase.gr

POSTED 09-05-2012
Top