Μέριμνα για την κοινωνία

‘’Βρισκόμαστε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και φροντίζουμε για την ανάπτυξη μιας αμφίπλευρης εποικοδομητικής συνεργασίας’’

Η ταυτότητα της ΧΑΛΚΟΡ συνδυάζει δυναµικά την επιχειρηµατική ανάπτυξη µε την προσφορά και την υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, δύο παράγοντες που ουσιαστικά αποτελούν την καθηµερινή µας προσπάθεια να δηµιουργούµε πρόσθετη αξία για την κοινωνία και την οικονοµία της χώρας. Σύµφωνα µε τη δέσµευσή µας να είµαστε κοντά στην κοινωνία µέσα στην οποία δραστηριοποιούµαστε, επιδιώκουµε να στηρίζουµε προγράµµατα και φορείς που συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η ΧΑΛΚΟΡ καλύπτει σηµαντικό µέρος των αναγκών της σε ανθρώπινους πόρους και προµηθευτές από τις τοπικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Top