Περιβάλλον

‘’Επιχειρούμε υπεύθυνα, ακολουθώντας μία ολοκληρωμένη προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενσωματώνοντας και εφαρμόζοντας τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο σύνολο της λειτουργίας μας’’

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί µία από τις βασικές προτεραιότητες της ΧΑΛΚΟΡ. Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής µας φιλοσοφίας, έχοντας ενσωματώσει στη στρατηγική µας την υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που συνδέονται µε τη δραστηριότητά µας. Εφαρμόζοντας µία σειρά από πρακτικές, διαδικασίες και συστήματα ελέγχου, η ΧΑΛΚΟΡ επιτυγχάνει να διαχειρίζεται συστηματικά και ολοκληρωμένα τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον µε αποτελεσματικό τρόπο. Η διοίκηση της ΧΑΛΚΟΡ δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων µέσων και πόρων προκειμένου να εφαρμόζεται η ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων.

Ατμοσφαιρικές εκπομπές
Στοχεύουµε στη συνεχή µείωση των ατµοσφαιρικών εκποµπών, µέσω της εφαρµογής συγκεκριµένων δράσεων.

Χρήση νερού 
Η προσέγγισή µας στον τοµέα αυτό, εστιάζει σε προσπάθειες ελαχιστοποίησης της χρήσης νερού, ενώ όπου αυτό είναι εφικτό, εφαρµόζονται πρακτικές επαναχρησιµοποίησης.

Χρήση ενέργειας
Επενδύουμε συνεχώς σε εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας, σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας, επιδιώκοντας παράλληλα την ορθολογική χρήση καυσίµων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

Πρώτες ύλες
Εστιάζουµε σε πρακτικές µε σκοπό τη µέγιστη δυνατή αποδοτική χρήση των πρώτων υλών. 

∆ιαχείριση αποβλήτων
Η ΧΑΛΚΟΡ εφαρµόζει µία ολοκληρωµένη διαδικασία καλύπτοντας όλα τα στάδια από την παραγωγή µέχρι την τελική τους διάθεση. 

ISO 14001:2015

Top