Πολιτική Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Η Εταιρία δεσμεύεται να λειτουργεί με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Η ορθή περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση των παραγωγικών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους μας και κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας.

 

Οι κύριες παράμετροι που διέπουν τις πιο πάνω έννοιες και λειτουργίες, εντάσσονται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης το οποίο είναι σύμφωνο κατ’ ελάχιστο με τις απαιτήσεις οργάνωσης και διοίκησης που περιγράφονται στα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 14001 & ISO 50001 και καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, εμπορία και μορφοποίηση προϊόντων της εταιρίας. Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η εφαρμογή του συστήματος Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:

 

  • Δεσμευόμαστε για την λειτουργία πάντα σε συμμόρφωση με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, την τήρηση νομικών και άλλων απαιτήσεων που σχετίζονται με ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακή χρήση και ενεργειακή κατανάλωση, όπως επίσης και με τους ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης και τηρούμε τα όρια εκπομπών στο περιβάλλον (υδάτινες και ατμοσφαιρικές εκπομπές).
  • Λειτουργούμε με υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων, αξιολογούμε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και ρίσκα από την παραγωγική διαδικασία, καθώς και θέτουμε μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών πτυχών (environmental aspects) και των ενεργειακών χρήσεων και καταναλώσεων (energy use and consumption).
  • Θέτουμε στόχους του προγράμματος περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης της Εταιρίας, όπως επίσης και στόχους συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής και ενεργειακής μας επίδοσης και μείωσης του περιβαλλοντικού και ενεργειακού μας αποτυπώματος, τους οποίους δεσμευόμαστε να τηρούμε. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, ώστε αυτό να συμμετέχει ενεργά στα θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης και στην κατανόηση των στόχων της Εταιρίας.
  • Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων δίνοντας προτεραιότητα στις συμβατές μεθόδους με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
  • Διασφαλίζεται η ξεχωριστή διαλογή και αποθήκευση όλων ανεξαιρέτως των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων σε διακριτό χώρο με την κατάλληλη σήμανση λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα προστασίας.

·         Δεσμευόμαστε για εξοικονόμηση φυσικών πόρων και συγκεκριμένα νερού, ενέργειας και πρώτων υλών, όπως επίσης για συνεχή βελτίωση, προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη της ρύπανσης καθώς και για τη συμμόρφωση με λοιπές απαιτήσεις πέρα των νομικών, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα. Στο πλαίσιο της πρόληψης λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (πχ. δευτερεύουσα προστασία) για την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών (καύσιμα, λιπαντικά, διαλύτες, κ.λπ.).

  • Σε τακτική βάση γίνεται αυτοαξιολόγηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής επίδοσης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της Εταιρίας και γίνεται σχεδιασμός βελτιώσεων περιβαλλοντικής και ενεργειακής επίδοσης όπως και η θέσπιση σκοπών και στόχων.
  • Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων για να επιτύχουμε τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς σκοπούς και στόχους.
  • Δεσμευόμαστε για την προμήθεια περιβαλλοντικών και ενεργειακών αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Υποστηρίζουμε τη θεώρηση βελτίωσης ενεργειακής επίδοσης κατά το σχεδιασμό εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, συστημάτων και διεργασιών.
  • Λειτουργούμε σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και συμμετέχουμε σε ανοιχτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλους τους εταίρους μας.

 

Η ανωτέρω Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό και κοινοποιείται στο σύνολο του προσωπικού και τους συνεργάτες της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, από τους οποίους η Εταιρία απαιτεί την πιστή εφαρμογή της.

 

Η παρούσα Πολιτική καθορίζεται από την ανώτατη διοίκηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και σε τακτά χρονικά διαστήματα η Πολιτική επανεξετάζεται για την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά της, έχοντας ως δέσμευση τη συνεχή βελτίωση της Εταιρίας στον τομέα αυτό και στα θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης.

Ο Γενικός Διευθυντής Halcor                                                                                       

Πάνος Λώλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top