Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Ένας από τους βασικούς εταιρικούς στόχους είναι η παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στους εργαζόμενους της εταιρίας και των συνεργατών της όπως πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι, υπεργολάβοι, επαγγελματικοί συνεργάτες και επισκέπτες.

Η επιδίωξη μας είναι «Κανένα συμβάν και καμία επαγγελματική ασθένεια στο χώρο εργασίας»

  • Επιδιώκουμε και δημιουργούμε μια κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας στην οποία όλα τα συμβάντα και οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία μπορούν να προληφθούν.
  • Δεσμευόμαστε στη συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις και στην εφαρμογή των προτύπων, των εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
  • Αναζητούμε και αξιολογούμε τους πιθανούς κινδύνους για την Υγεία και την Ασφάλεια στις επιχειρησιακές μας διεργασίες. Λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για την πρόληψη των συμβάντων  και των επαγγελματικών ασθενειών στο χώρο εργασίας με την εξάλειψη ή τον έλεγχο του κινδύνου όταν αυτός δεν μπορεί να εξαλειφθεί.
  • Όλα τα συμβάντα (ατυχήματα, παραλίγο ατυχήματα, μη ασφαλείς συνθήκες και ενέργειες, υλικές ζημιές) καταγράφονται και διενεργείται ανάλυση των βαθύτερων αιτιών, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα.
  • Ανταποκρινόμαστε  πάντα με διαφάνεια στα ερωτήματα όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία των παραγόντων που επηρεάζουν την Υγεία και Ασφάλεια και εργαζόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και των συνεργατών της.
  • Υποστηρίζουμε την ενεργή συμμετοχή και διαβούλευση όλου του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και των συνεργατών της για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων Υγείας και Ασφάλειας.
  • Προάγουμε την Υγεία και την Ασφάλεια ως κυρίαρχο κριτήριο σε όλες τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και την εταιρική κουλτούρα.
  • Επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε αποκλίσεις από τους συμφωνημένους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.

Η δέσμευση κάθε εργαζομένου και συνεργάτη να προάγει την Υγεία και την Ασφάλεια «παντού και πάντα» αποτελεί προϋπόθεση για συνεργασία.

Η πολιτική αναθεωρείται ετησίως από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Διακυβέρνηση και Λογοδοσία

Την ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής έχει ο Γενικός Διευθυντής της ElvalHalcor – Τομέας Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων.

Συμμόρφωση

Η ElvalHalcor – Τομέας Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας καθώς και με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ του περιεχομένου αυτής της πολιτικής και της εθνικής νομοθεσίας ή άλλων ισχυόντων προτύπων, θα ισχύουν οι πιο αυστηρές απαιτήσεις.

ElvalHalcor – Τομέας Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων

Γενικός Διευθυντής

Πάνος Λώλος

Top