Η προσέγγισή μας

H ElvalHalcor στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020» που αναδεικνύουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα

H ElvalHalcor, για 4η συνεχή χρονιά, αξιολογήθηκε βάσει των επιδόσεων της στο ''Sustainability Performance Directory'' και κατατάχθηκε στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020». Οι Εταιρίες που εντάσσονται στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2020», έχουν υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα  καλής επιχειρηματικής πρακτικής και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.  

Η συμμετοχή της ElvalHalcor σε αυτήν την ομάδα, για ακόμη μία χρονιά, επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση και τη στρατηγική της Εταιρίας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, εφαρμόζοντας πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Έχουµε δεσµευτεί να λειτουργούµε και να αναπτυσσόµαστε ακολουθώντας αξίες και αρχές για ένα υγιές επιχειρείν και εφαρµόζοντας πρακτικές υπεύθυνης λειτουργίας. Έχουµε καθορίσει συγκεκριµένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στους κρίσιµους πυλώνες της επιχειρηµατικής υπευθυνότητας: Οικονοµία, Κοινωνία, Περιβάλλον. Επιδιώκουµε τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξη της ΧΑΛΚΟΡ, εστιάζοντας στον εξαγωγικό προσανατολισµό, ενισχύοντας την πελατοκεντρική µας προσέγγιση και επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και ανάπτυξη, µε σκοπό να προσφέρουµε υψηλής ποιότητας προϊόντα και λύσεις µε καινοτόµα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, δεσµευόµαστε για την προστασία του περιβάλλοντος, για την εφαρµογή υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών, καθώς και για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία µε την τοπική µας κοινωνία.

Έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε Πολιτική Βιώσιµης Ανάπτυξης (στην οποία αποτυπώνονται η προσέγγιση της Halcor και η δέσµευση της ∆ιοίκησης στα θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας (η πολιτική αυτή είναι σε συμφωνία με τις εταιρικές αξίες, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δημιουργώντας αξία

Επιδιώκουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για το κοινωνικό σύνολο και τη δημιουργία προϊόντων και λύσεων που προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη.

Αξιολόγηση Ουσιαστικών Θεμάτων.

Η Εταιρία προκειμένου να αναγνωρίσει τα πλέον σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με τη δραστηριοποίησή της, ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία η οποία βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση και ιεράρχηση των θεμάτων αυτών. Τα πρότυπα ανάλυσης και αξιολόγησης αυτών των ουσιαστικών και ιεραρχημένων θεμάτων είναι τα GRI Standards και το ΑΑ1000.

Κατά το 2019 πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση των σημαντικών θεμάτων της Εταιρίας στην οποία ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας συμμετόχων του 2018 στην οποία είχαν λάβει μέρος εσωτερικοί και εξωτερικοί συμμέτοχοι (stakeholders) και υλοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά διότι λαμβάνονται υπόψη κατά την χάραξη αυτής της στρατηγικής και τον σχεδιασμό των δράσεων που θα προάγουν την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας στην αξιολόγηση των θεμάτων τις νέες τάσεις σε κλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε το 2019 εκ νέου ιεράρχηση και ομαδοποίηση των “πλέον σημαντικών” θεμάτων. Έτσι τα “πλέον σημαντικά” θέματα της ElvalHalcor, αποτυπώνονται στο σχετικό γράφημα.

Top