Η προσέγγισή μας

Έχουµε δεσµευτεί να λειτουργούµε και να αναπτυσσόµαστε ακολουθώντας αξίες και αρχές για ένα υγιές επιχειρείν και εφαρµόζοντας πρακτικές υπεύθυνης λειτουργίας. Έχουµε καθορίσει συγκεκριµένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στους κρίσιµους πυλώνες της επιχειρηµατικής υπευθυνότητας: Οικονοµία, Κοινωνία, Περιβάλλον. Επιδιώκουµε τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξη της ΧΑΛΚΟΡ, εστιάζοντας στον εξαγωγικό προσανατολισµό, ενισχύοντας την πελατοκεντρική µας προσέγγιση και επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και ανάπτυξη, µε σκοπό να προσφέρουµε υψηλής ποιότητας προϊόντα και λύσεις µε καινοτόµα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, δεσµευόµαστε για την προστασία του περιβάλλοντος, για την εφαρµογή υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών, καθώς και για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία µε την τοπική µας κοινωνία.

Έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε Πολιτική Βιώσιµης Ανάπτυξης (στην οποία αποτυπώνονται η προσέγγιση της Halcor και η δέσµευση της ∆ιοίκησης στα θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας (η πολιτική αυτή είναι σε συμφωνία με τις εταιρικές αξίες, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Βιώσιµη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του επιχειρησιακού µας µοντέλου, των επιχειρηµατικών µας πρακτικών και της εταιρικής µας κουλτούρας.

sustainability business model

"Εστιάζουμε την προσοχή μας στα σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης"

Η πρακτική που ακολουθούμε για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis), είναι μία διαρκής διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης που συνδέονται με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, εξετάζοντάς τα, τόσο ως προς την επίδραση αυτών στην Εταιρία, όσο και ως προς κρισιμότητά τους για τους κύριους συμμετόχους της ΧΑΛΚΟΡ και την πίεση που ασκούν. Αξιοποιούµε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης τόσο στη χάραξη της εταιρικής στρατηγικής όσο και στο σχεδιασµό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων που θα προάγουν τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της ΧΑΛΚΟΡ. Τα αποτελέσματα από την πιο πρόσφατη αξιολόγηση των σημαντικών θεμάτων μας αποτυπώνονται στα διαγράμματα.

sustainability business model

 

sustainability business model

 

Top